Chính sách bảo mật

1. Cơ sở tuân thủ

WEB9H.COM sẽ thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật, chính sách, hướng dẫn,…có liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Khái niệm Thông tin cá nhân

Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin về một cá nhân cụ thể đang sinh sống được xác định theo tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại hoặc mô tả khác có chứa những thông tin đó. Điều này sẽ bao gồm cả những thông tin từ nguồn khác mà cho phép xác định một cá nhân cụ thể.

3. Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân

Trong việc sử dụng Thông tin cá nhân, WEB9H.COM sẽ quy định cụ thể mục đích sử dụng trong phạm vi cho phép trước khi thông báo hoặc tiếp nhận thông tin trong Chính sách bảo mật này, hoặc trên các trang web của mỗi dịch vụ. WEB9H.COM sẽ tuân theo mục đích sử dụng được công bố khi xử lý thông tin cá nhân.
Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân sử dụng dịch vụ của WEB9H.COM như sau:
a. Để gửi hoá đơn tính phí sử dụng các dịch vụ dựa trên các điều khoản sử dụng và bảng mức phí.
b. Để sử dụng như một địa chỉ để gửi email xác nhận khi người sử dụng đăng ký, thu hồi hoặc thay đổi thông tin đăng ký.
c. Để đối chiếu khi xác nhận các thông tin chi tiết, nghiên cứu hoặc trả lời các thắc mắc liên quan đến WEB9H.COM hoặc dịch vụ được cung cấp bởi WEB9H.COM.
d. Để gửi đến người sử dụng các thông báo liên quan đến sự cố các dịch vụ của WEB9H.COM, thông báo hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả thông tin duy trì bảo trì dịch vụ hoặc các thông hữu ích cho khách hàng, bao gồm cả các dịch vụ, sản phẩm mới và các chức năng cải tiến mới.
e. Để gửi hàng hoá, bưu phẩm, quà tặng…
f. Để xử lý dữ liệu thống kê, dựa trên các thông tin cá nhân đã được đăng ký khi không thể xác định được một cá nhân cụ thể, hoặc để chuẩn bị tư liệu tham khảo cho việc phát triển các dịch vụ tiện ích khác cho khách hàng
g. Để tham khảo, đối chiếu khi khách hàng quyết định sử dụng các chức năng liên quan của các dịch vụ khác nhau (ví dụ như chức năng thông báo bình luận trên WEB9H.COM,…)
h. Để cung cấp các dịch vụ của WEB9H.COM cũng như các dịch vụ liên quan, và phục vụ cho việc quản lý người sử dụng dịch vụ của WEB9H.COM
i. Để cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp WEB9H.COM đã nhận được sự đồng ý từ khách hàng.
j. Cho các mục đích sử dụng khác mà đã nhận được sự đồng ý của khách hàng, sau khi WEB9H.COM đã tuyên bố mục đích sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ.
* Khi người sử dụng dùng các dịch vụ được cung cấp, WEB9H.COM sẽ tư vấn chăm sóc cụ thể về việc sử dụng các chức năng liên kết đến thông tin cá nhân mà khách hàng đã lựa chọn.

4. Phạm vi mục đích sử dụng

WEB9H.COM chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng theo những quy định trước đó. Tuy nhiên, WEB9H.COM có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong những trường hợp ngoài phạm vi mục đich sử dụng cho phép, khi rơi vào bất cứ trường hợp nào sau đây được quy định tại Điều 6, Khoản 3 của Hướng dẫn Về Bảo vệ thông tin cá nhân trong kinh doanh Viễn thông.
1. Khi dựa trên quy định của pháp luật
2. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản một cá nhân, khi gặp khó khăn trong việc xin phép sự đồng ý của người đó.
3. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc hỗ trợ, thúc đẩy việc nuôi dưỡng trẻ em, khi gặp khó khăn trong việc xin phép sự đồng ý của người đó.
4. Khi cần thiết phải hợp tác với một cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, hoặc một cá nhân, doanh nghiệp nhận sự ủy thác của một trong hai cơ quan trên trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, và việc xin phép sự đồng ý của người sử dụng có khả năng gây cản trở việc thực hiện việc hợp tác đó.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

WEB9H.COM sẽ thiết lập một khoảng thời gian cho việc lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích sử dụng trong trường hợp cần thiết, và sẽ xóa bỏ thông tin đó ngay sau khi thời gian lưu trữ kết thúc hoặc sau khi đã đạt được mục đích sử dụng.
Tuy nhiên, điều này không được áp dụng khi rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
1. Khi thông tin phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật.
2. Khi có được sự đồng ý từ chủ thể thông tin
3. Khi thông tin cá nhân được lưu trữ trong trường hợp cần thiết để một doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh viễn thông của mình, và khi có căn cứ hợp lý để không xóa các thông tin cá nhân
4. Khi có những lý do đặc biệt, trừ các trường hợp như đã đề cập tại ba mục trên, thì thông tin cá nhân sẽ không bị xóa.

6. Các tiêu chí đánh giá để kiểm soát việc bảo mật thông tin

WEB9H.COM sẽ thiết lập tiêu chí đánh giá kỹ thuật, con người, cơ sở hạ tầng cũng như cơ cấu tổ chức để ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp, hoặc làm mất, phá hủy, thay đổi và rò rỉ, ... thông tin cá nhân của khách hàng.

7. Giám sát nhân viên

WEB9H.COM thực hiện cụ thể các quy định nội bộ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, và giám sát nhân viên để đảm bảo thông tin cá nhân được xử lý một cách thích hợp.

8. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Về nguyên tắc, WEB9H.COM sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khách hàng nào mà không có sự đồng ý của chủ thể thông tin đó. Tuy nhiên, nếu không vi phạm pháp luật hay các nghị định có liên quan, WEB9H.COM có thể, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng mà không cần sự đồng ý của các cá nhân đó trong các trường hợp sau đây.
Khi dựa trên các quy định của pháp luật.
1. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản một cá nhân, khi gặp khó khăn trong việc xin phép sự đồng ý của người đó.
2. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc hỗ trợ, thúc đẩy việc nuôi dưỡng trẻ em, khi gặp khó khăn trong việc xin phép sự đồng ý của người đó.
3. Khi cần thiết phải hợp tác với một cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, hoặc một cá nhân, doanh nghiệp nhận sự ủy thác của một trong hai cơ quan trên trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, và việc xin phép sự đồng ý của người sử dụng có khả năng gây cản trở việc thực hiện yêu cầu đó.
4. Khi công bố, cung cấp thông tin đến một doanh nghiệp đã được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
Trong việc cung cấp các dịch vụ, WEB9H.COM có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba sau đây sau khi được sự đồng ý trước của khách hàng.
Người nhận thông tin cá nhân: Công ty cổ phần WEB9H.COM
Thông tin cá nhân được cung cấp: Tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ email trên di động, tên của dịch vụ được sử dụng, phí sử dụng, thông tin thanh toán, lịch sử mua hàng, điểm tích lũy, các yêu cầu chi tiết khác.
Mục đích sử dụng: cung cấp các dịch vụ, bảo trì hệ thống
Phương thức cung cấp dịch vụ: trực tuyến

9. Cải thiện liên tục

WEB9H.COM sẽ liên tục cải tiến, hoàn thiện để đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được xử lý một cách hợp lý.

10. Công bố, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân

1. Phương thức công bố thông tin và sửa đổi thông tin cá nhân cho mỗi dịch vụ
Với các dịch vụ mà WEB9H.COM cung cấp, trong một số trường hợp, người sử dụng có thể xem hoặc sửa đổi tất cả hay một phần thông tin cá nhân mà họ đã đăng ký với WEB9H.COM bằng những phương thức công nghệ hợp lý trong một môi trường bảo mật.
Vui lòng đăng nhập trên trang người sử dụng trên các trang web dịch vụ. Thông tin cá nhân cho mỗi dịch vụ có thể được xem và sửa đổi trên trang người sử dụng.
2. Phương thức WEB9H.COM công bố thông tin cá nhân
Đối với thông tin cá nhân của khách hàng mà không thể được xem hoặc sửa đổi theo các phương thức đề cập ở mục trên, nếu khách hàng muốn được thông báo về mục đích sử dụng của thông tin, công bố thông tin, sửa đổi, bổ sung, xóa, tạm dừng, hoặc ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ ba, WEB9H.COM sẽ kịp thời đáp ứng các yêu cầu đó trong phạm vi cho phép nếu cá nhân gửi yêu cầu theo đúng thủ tục của WEB9H.COM. Tuy nhiên, WEB9H.COM có thể không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi rơi vào bất cứ trường hợp nào sau đây được quy định tại khoản 1 Điều 17 của Hướng dẫn Về bảo vệ thông tin cá nhân trong kinh doanh viễn thông.
a. Khi yêu cầu đó có khả năng gây tổn hại cho cuộc sống, tính mạng, tài sản, các quyền hoặc lợi ích khác của người người sử dụng hoặc bên thứ ba.
b. Khi yêu cầu đó có khả năng gây ra một tác động tiêu cực đáng kể, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm chỉnh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông.
c. Khi yêu cầu đó vi phạm pháp luật.

Hướng dẫn thanh toán
WEB9H.COM
Tạo website:
Số 01 Đào Duy Anh
Quận Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội   100000
VN
+841696006188
info@web9h.com